Making this Half Term Historic!

Amgueddfa o Gymru ar restr fer cystadleuaeth gelfyddydol y Deyrnas Unedig

Mae Parc Treftadaeth y Rhondda a restr fer cystadleuaeth Connect! fel rhan o ŵyl genedlaethol Amgueddfeydd yn y Nos eleni.

Dros y tri mis diwethaf, bu amgueddfeydd ac orielau o bob rhan o’r Deyrnas Unedig yn cyflwyno amryw o syniadau creadigol yn y gobaith y byddant yn denu un o bum artist cyfoes amlwg i’w lleoliadau i greu digwyddiad celfyddydol unigryw.

Cafodd Parc Treftadaeth y Rhondda ei roi ar y rhestr fer ochr yn ochr ag Ymddiriedolaeth Amgueddfa Ironbridge Gorge, Telford; Oriel Gelf a Pharc Compton Verney, Swydd Warwig; Tŷ a Gerddi Hanesyddol Abaty Torre, Torquay; a Phalas Fulham, Llundain er mwyn ennill yr artist nodedig Aowen Jin i arwain digwyddiad cyfranogol yng ngŵyl Amgueddfeydd yn y Nos ym mis Hydref .

Dywedodd yr artist Aowen Jin: “Mae safle’r pwll glo yn ddelfrydol ar gyfer gosodiad celf cyfrinachol na ellir ond ei weld yng ngolau fflachlamp – pwll glo tanddaeyddol. Bydd delweddau annaearol o fywyd y pwll yn y gorffennol yn cyferbynnu â chyfnodau cyfoes yn y cwm.”

Mae’r artist a’r sylwebydd cymdeithasol Prydeinig a aned yn Tsieina mewn sefyllfa unigryw fel rhywun sydd oddi mewn ac oddi allan i gymdeithas Tsieina. Mae llawer o’i gwaith yn cwestiynu pam mae pobl yn byw fel ag y maent, a bydd yn treulio blynyddoedd yn byw o fewn cymuned neu’n elwa ar is-ddiwylliant i greu dealltwriaeth newydd i gymdeithas gyfoes.

Yn ystod y digwyddiad, bydd Aowen Jin hefyd yn rhannu ei phrofiadau trwy gyfrwng cyfres o sgyrsiau ac yn cynnig gweithdy mewn cydweithrediad â phobl leol i gyd-greu gwaith celf fel rhan o’r prosiect.

I bleidleisio dros Barc Treftadaeth y Rhondda, ewch i www.museumsatnight.org.uk/connect/
Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi ar ddydd Llun, 16 Mai.

Dyma wythfed flwyddyn Amgueddfeydd yn y Nos, a bydd yn cael ei chynnal ym mis Mai a mis Hydref. Yn yr ŵyl ar ôl amser cau bydd cannoedd o amgueddfeydd ac atyniadau treftadaeth ar hyd a lled y Deyrnas Unedig yn agor eu drysau ar gyfer digwyddiadau arbennig fin nos.
Rhwng 11-14 Mai, bydd amgueddfeydd ledled Cymru yn rhoi cyfle i ymwelwyr brofi diwylliant a threftadaeth mewn ffordd hollol annisgwyl o antur dirgelwch, taith ysbrydion ac amgueddfeydd yng ngolau fflachlamp i deuluoedd yn drochi mewn pwll, set acwstig fyw a ffos y Rhyfel Byd Cyntaf yn y nos.
Dywedodd Lleucu Cooke, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru: “I ddathlu Amgueddfeydd yn y Nos, rydym yn rhoi cyfle i ymwelwyr weld y safle mewn ffordd wahanol. Mae’r daith ysbrydion yn yr amgueddfa yn argoeli i fod yn noson ddifyr gydag ymwelwyr yn mynd ar daith yng ngolau fflachlamp o amgylch tir ac adeiladau’r amgueddfa. Mae hwn yn gyfle ffantastig i archwilio’r amgueddfa a chlywed straeon iasol ac ofergoelion o Gymru ar yr un pryd.”
Bydd Amgueddfa Abertawe yn rhoi cyfle i ymwelwyr weld arddangosfa Abertawe a’r Rhyfel Mawr a’r ffos yn y nos a gwylio ‘War Horse’ Steven Spielberg.

Storiel – Mae Amgueddfa ac Oriel Gwynedd yn cynnal set acwstig fyw yn yr oriel gan Gai Toms, y cyfansoddwr a’r canwr. Bydd naws pryf copaidd i un o’i ganeuon a bydd y gynulleidfa yn gallu cymryd rhan trwy gyd-ddyfeisio cân gyda Gai. Ymhlith y gweithgareddau crefft fe fydd bush tucker trials a llwybrau pryfed yn yr amgueddfa.

Bydd Amgueddfa Ceredigion yn agor eu harddangosfa nesaf ‘Hollow: mining for objects’ gan yr artist Jenny Hall. Mae bocsys cardbord yn cael eu llenwi â gwrthrychau oedd yn arfer bod yn rhan o fywydau pobl eraill. Petaech chi’n archifydd, pa hanes fyddech chi’n ei adrodd? Mae’r arddangosfa yn eich annog i gloddio mwyn y gwrthrychau hyn, eu trawsffurfio trwy gyfrwng stori a symbol, gan archwilio’r syniad mai storïau yw’r bydysawd, nid atomau.
Mae gŵyl Amgueddfeydd yn y Nos wedi tyfu’n aruthrol yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf. Fe gafodd Amgueddfeydd yn y Nos ei gynnal ddwywaith am y tro cyntaf yn 2015. Llwyddodd yr ŵyl i ddenu 220,000 o ymwelwyr i 700 o ddigwyddiadau mewn dros 500 lleoliad ar draws y Deyrnas Unedig. Mae’r ŵyl yn ceisio annog cynulleidfaoedd newydd i amgueddfeydd ac orielau.

I gael manylion pob lleoliad, digwyddiad a gweithgaredd yng Nghymru ewch i www.museumsatnight.org.uk, ble bydd rhestrau gwybodaeth yn cael eu diweddaru’n barhaus hyd at y penwythnos ei hun.

Ychwanegu eich sylw