Making this Half Term Historic!

MAE’N HAMGUEDDFEYDD CYMAINT AM EIN DYFODOL A’N GORFFENNOL

Wrth i amgueddfeydd ledled y Genedl hongian baneri a pharatoi i groesawu miloedd i fwynhau dros 200 o ddigwyddiadau yn ystod Gwyl Amgueddfeydd Cymru, llawer ohonynt am ddim, maent yn tynu sylw at y ffaith bod ein hamgueddfeydd yn ymwneud cymaint â’n dyfodol ag y maent am ein gorffennol. 

Wrth siarad am yr Ŵyl, heddiw o Amgueddfa Hanes Genedlaethol St Fagan, dywedodd Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Llywodraeth Cymru, yr Arglwydd Elis-Thomas, “Mae ein Amgueddfeydd yn ein dysgu am ein hanes ond yn bwysig, maen nhw’n fuddsoddiad yn nyfodol Cymru. Mae’r maesydd dysgu bywiog hyn yn atyniadau pwysig i ymwelwyr, ac yn lleoedd croesawgar yng nghalon eu cymunedau sy’n cefnogi lles a datblygiant sgiliau. Ac wrth gwrs maen nhw hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol i economi Cymru. Mae diwylliant ‘Cymru’ yn fywiog a chyfoethog. Gellir dadlau mai hwn yw ein hased a’n hallfor pwysicaf. Mae ein hamgueddfeydd yn begynau o’r diwylliant hwnnw a’r dyfodol rydyn ni’n ei greu.”

Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn ddigwyddiad blynyddol a gyflwynir gan Ffederasiwn Amgueddfeydd Cymru, sef y corff strategol ar gyfer gweithwyr proffesiynol amgueddfeydd ac orielau celf yng Nghymru. Ar hyn o bryd mae’n cynrychioli dros 100 o amgueddfeydd unigryw achrededig Cymru, o’r rhai bach iawn i’n hamgueddfeydd cenedlaethol gwych. Gyda’i gilydd, mae’r casgliadau amhrisiadwy hyn yn adrodd stori Cymru, ac yn adnodd gwerthfawr ar gyfer dysgu, archwilio a gwybodaeth am ein hunaniaeth leol a chenedlaethol, a sut rydym wedi byw yma yng Nghymru ers gwawrddydd dynoliaeth.   Wrth siarad am yr Ŵyl, dywedodd Llywydd Ffederasiwn Amgueddfeydd Cymru, Victoria Rogers, “Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn sbardun i’n hamgueddfeydd rhyfeddol yng Nghymru greu digwyddiadau i gysylltu ymhellach â’u cymunedau lleol, ac i gyffroi cenhedlaeth newydd am ein hanes a straeon am ein milltir sgwâr. Yn ogystal, rydym yn croesawu ymwelwyr o bob cwr o’r byd i ymgysylltu â stori ein Cenedl. Mae amgueddfeydd yn warchodwyr ein gorffennol, ond yn y bôn maen nhw’n ymwneud â phobl ac â chreu ein dyfodol.”

Dyma ychydig o’r ffyrdd y mae Amgueddfeydd Cymru yn cyfrannu at ein dyfodol: 

  • Mae ymweliadau ag amgueddfeydd yng Nghymru yn cyfrannu £ 78.3 miliwn i’n heconomi bob blwyddyn.
  • Mae amgueddfeydd yn rhan hanfodol o economi twristiaeth Cymru, yr amcangyfrifir yn 2017 fod â throsiant blynyddol o £ 4.8 biliwn. Ymweld ag atyniadau hanesyddol ac amgueddfeydd sy’n parhau i fod y prif resymau pam mae ymwelwyr yn dewis dod i Gymru.
  • Nid yw ein hamgueddfeydd yno i ymwelwyr yn unig. Maent wrth galon eu cymunedau, gan gynnig gweithdai a gweithgareddau sy’n dod a’r henoed – sydd wedi’u hynysu yn aml – mamau ifanc, teuluoedd ac ati gyda’u gilydd.
  • Mynychodd 75% o bobl yng Nghymru weithgaredd celfyddydol, diwylliant neu dreftadaeth o leiaf dair gwaith yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Roedd 40% o’r rheini’n ymweliadau ag amgueddfeydd.
  • Maent yn cyfrannu at les y Genedl: mae’r rhai sy’n ymweld ag amgueddfa yng Nghymru yn nodi gwelliannau mewn lles rhwng 14% a 28%.
  • Mae ein hamgueddfeydd yn ganolfannau dysgu pwysig i’n Plant. Maent yn dysgu am eu treftadaeth a’u lle yn y byd trwy ein casgliadau. Y llynedd fe wnaeth Canolfan yr Aifft yn Abertawe yn unig, ymgysylltu â 3904 o blant ysgol o 130 o ysgolion
  • Mae gwirfoddolwyr yn aelodau gwerthfawr iawn o’n timau – yn wir, ni allai’r rhan fwyaf o’n hamgueddfeydd weithredu hebddyn nhw. Mae’r buddion yn gweithio ddwy ffordd: mae ein gwirfoddolwyr yn adrodd ei bod gwirfoddoli mewn amgueddfa yn cefnogi eu lles, yn datblygu sgiliau pwysig a chyflogadwyedd, a gwyddom eu bod yn gwneud cyfraniad economaidd sylweddol, er enghraifft, mae tîm gwirfoddol Amgueddfa Cwm Cynon yn cyfrannu cyfwerth â dros £ 50,000 bob blwyddyn i mewn amser gwirfoddoli. – dim ond un amgueddfa yw honno!

Dros hanner tymor mis Hydref, ledled Cymru bydd ein hamgueddfeydd yn byrlymu a gweithgaredd o ymweliad Dippy ‘r Dinosor ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd a Diwrnod y Ddraig yn Amgueddfa Rhaeadr i anturiaethau fflachlamp mewn amgueddfeydd gyda’r nos, cyfle i roi cynnig ar fwmeiddio yng Nghanolfan yr Aifft yn Abertawe, teithiwch amser yn ôl i’r Ail Ryfel Byd yn Amgueddfa Gatrodol y Cymry Brenhinol, Caernarfon, dathliad o bopeth Japaneaidd yn Amgueddfa Pont-y-pŵl, cyfle i ail-greu chwedl Henwen yn Oriel Môn, archwiliad o’r lleuad a gwibdaith wyddonol yn yr Amgueddfa’r Glannau, Abertawe a’r cyfle i gael cipolwg ar gasgliad Hanes Naturiol Bramwell Prifysgol Bangor. Os nad oedd hynny’n ddigon, mae yna hefyd cyfle i wneud llusernau a gorymdaith i goffáu’r tân ym Melin Cambrian, 100 mlynedd yn ôl, archwiliad o anatomeg Amgueddfa Cwm Cynon, rhith-realiti yn Big Pit, hwyl Ganol Oesol, helfa am Wali yn Amgueddfa Caerdydd, celf i fabanod yn Oriel Glynn Vivian a llu o grefftau a halibalŵ Calan Gaeaf i’r teulu cyfan mewn amgueddfeydd ac orielau ledled Cymru.

Ac nid ar gyfer plant a theuluoedd yn unig y mae gweithgaredd yr Ŵyl. Bydd sgyrsiau, dosbarthiadau celf i oedolion, cyfle i archwilio casgliad tecstilau Erddig, sesiynau hel atgofion o ddiwydiant gweithgynhyrchu’r Drenewydd, darlithoedd ac ymweliadau y tu ôl i’r llenni a cyfleoedd i agosáu at arteffactau a chasgliadau gwerthfawr y Genedl. A’r newyddion gwych yw bod llawer o ddigwyddiadau’r Ŵyl yn hollol AM DDIM! 

Mae manylion llawn y gweithgareddau yn ystod Gŵyl Amgueddfeydd Cymru ar wefan yr ŵyl: www.museums.wales

 

 

 

Ychwanegu eich sylw