Pecyn Ymgyrch Staff

Chwilio am syniadau, angen mwy o wybodaeth i lawrlwytho gwaith celf? Gallwch ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen i hyrwyddo eich amgueddfa, ymuno ag ymgyrchoedd cenedlaethol a chyngor ynghylch sut i wneud yn fawr o’ch gweithgareddau.

Gwyl Amgueddfeydd Cymru  2019

Caiff Gŵyl Amgueddfeydd Cymru eleni ei chynnal o 26 Hydref – 3 Tachwedd 2019. Bydd hon yn adeiladu ar y brand a grewyd dros y blynyddoedd diwethaf ac yn manteisio ar wyliau hanner tymor ysgolion, dathliadau Nos Galan Gaeaf ac, wrth gwrs, Amgueddfeydd yn y Nos. Bydd unrhyw amgueddfeydd sy’n trefnu digwyddiadau fin nos ar y ddau ddiwrnod yn gallu manteisio ar y cyhoeddusrwydd ychwanegol.

Mae’r Ŵyl yn ymgyrch ddwyieithog ac mae’n cynnwys amgueddfeydd sy’n cael eu rheoli gan awdurdodau lleol, amgueddfeydd annibynnol (gan gynnwys prifysgolion ac amgueddfeydd sy’n cael eu rhedeg fel rhan o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru) a’r saith safle sy’n cael eu rhedeg gan Amgueddfa Cymru. Mae’r ymgyrch yn canolbwyntio’n bennaf ar amgueddfeydd Achrededig (neu sy’n gweithio tuag at hynny) yng Nghymru.

Trefnir yr Ŵyl gan weithgor sy’n cynnwys aelodau Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru (FMAGW), Amgueddfa Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, MALD a gweithwyr proffesiynol eraill mewn amgueddfeydd. FMAGW sy’n arwain elfen eiriolaeth yr ŵyl ac mae Angharad Wynne yn gweithio gyda ni eleni er mwyn helpu hyrwyddo’r gweithgareddau.

Adnoddau

Cyfryngau Cymdeithasol

 

Mentrau Cenedlaethol

Amgueddfeydd yn y Nos 2016

Mae Amgueddfeydd yn y Nos yn ŵyl flynyddol ledled y Deyrnas Unedig sy’n ceisio annog ymwelwyr i fynd i amgueddfeydd, orielau a safleoedd treftadaeth trwy agor eu drysau ar ôl oriau cau a chynnal digwyddiadau arbennig.

Wedi’i gyd-drefnu gan sefydliad cyhoeddi diwylliannol di-elw Culture24, mae Amgueddfeydd yn y Nos yn gyfle i’r sector diwylliant a threftadaeth ddod ynghyd ar gyfer un ymgyrch syml sy’n atyniadol i leoliadau, cynulleidfaoedd a’r cyfryngau.

Plant mewn Amgueddfeydd

Bu Maniffesto Plant mewn Amgueddfeydd yn llwyddiant ysgubol ac yn ffordd ddefnyddiol o annog ac arwain amgueddfeydd wrth wneud ymweliadau teuluol yn bleserus a swynol. Yn ei holl waith, mae Plant mewn Amgueddfeydd yn gweld amgueddfa trwy lygaid ymwelwyr ac mae’n manteisio ar brofiadau ac arbenigedd ymwelwyr.

I gael gwybod mwy am ymgyrch Plant mewn Amgueddfeydd a chymryd rhan ewch i: http://kidsinmuseums.org.uk/

Resources

 

Adnoddau Hyfforddi

 

Gwobrau Marchnata 2017

Mae llyfrgelloedd, archifau ac amgueddfeydd ar hyd a lled Cymru yn cynnal gweithgareddau marchnata arloesol – yn aml gydag adnoddau prin. Bwriad y gwobrau hyn yw clodforir gwaith gwerthfawr y bydd staff llyfrgelloedd ac archifau yn ei wneud er mwyn dod gwasanaethau at gynulleidfaoedd newydd a datblygu gweithgareddau newydd ar gyfer defnyddwyr presennol. Mae’r gwobrau yn rhoi cyfle i staff gael cydnabyddiaeth genedlaethol am eu gwaith yn hyrwyddo eu gwasanaeth.

 

Eiriolaeth

 

Yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni, mae eiriolaeth yn sicr yn uchel ar yr agenda ar gyfer amgueddfeydd ac orielau. Dyma dair neges allweddol y Ffederasiwn:

  1. Mae amgueddfeydd yn grymuso pobl trwy ddysgu, cymryd rhan ac ysbrydoli
  2. Mae amgueddfeydd a’u casgliadau yn cryfhau hunaniaeth gymunedol
  3. Mae amgueddfeydd yn gwneud cyfraniad economaidd sylweddol trwy dwristiaeth ac adfywio

 

Rydym wedi cynhyrchu pecyn offer eiriolaeth i’ch helpu i ddatblygu strategaeth eiriolaeth neu hyd yn oed lawrlwytho ac addasu profforma’r strategaeth eiriolaeth . Rydym hefyd wedi cyd-gasglu data defnyddiol sy’n cynnwys ystadegau ac astudiaethau achos y gallwch eu defnyddio fel rhan o’ch ymgyrchoedd eiriolaeth neu farchnata.

Fel rhan o Ŵyl Amgueddfeydd Cymru rydym wedi cynhyrchu dogfen ffeithiau a ffigurau y gallwch ei defnyddio hefyd i gefnogi eich negeseuon allweddol.

Strategaeth Marchnata Amgueddfeydd 2013-2016

 

 

Twristiaeth

 

Croeso Cymru

 

Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes – Ewch ati i gael eich Graddio

Os ydych eisiau ymddangos yn unrhyw rai o gyhoeddiadau Croeso Cymru (gan gynnwys ar lein) bydd angen i chi gael eich graddio, lle mae graddio’n bodoli ar gyfer eich math chi o fusnes. Dysgwch fwy am Raddio yma

Ymddangos ar restrau chwilio Croeso Cymru Yn www.croesocymru.com gallwch chwilio am gynhyrchion ar gyfer: Digwyddiadau; Atyniadau; Llety; Gweithgareddau. Os hoffech i’ch busnes twristiaeth chi ymddangos yn un o’r rhain, bydd angen i chi ymddangos ar ein cronfa ddata o gynhyrchion. Mae gwybodaeth i’w chael yma hefyd. I gofrestru, mae’n rhaid i chi fodloni’r Meini Prawf Graddio

Ysgrifennwch flog gwadd Os oes gennych ddigwyddiad sy’n haeddu bod ar y newyddion, os ydych yn lansio cynnyrch neu os oes gennych stori, gallech ysgrifennu blog gwadd i ni ar http://blog.visitwales.co.uk/. Cysylltwch ag info@visitwales.co.uk i drafod hyn ymhellach.

Rhannwch eich delweddau ar grŵp Flickr Share Wales Fyddech chi’n hoffi gweld eich delweddau yn cael eu defnyddio ar safleoedd fel Croeso Cymru? Gwyliwch fideos eglurhaol ar ein tudalen Rhannu Cynnwys. Yna dilynwch y canllawiau tagio ac ychwanegwch rai o’ch lluniau gorau at www.flickr.com/groups/sharewales. Bydd hyn hefyd yn ychwanegu eich delweddau at ecosystem cynnwys rydym yn ei chreu, i gynorthwyo busnesau twristiaeth i hyrwyddo Cymru ar lein.

.com/

 

Cynadleddau a Digwyddiadau