Dros hanner tymor mis Hydref, bydd ein hamgueddfeydd yn gwneud eu gorau glas i gynnig ystod o weithgareddau, digwyddiadau ac adnoddau cyffrous, ffrwydrol ac atyniadol sydd wedi’u cynllunio i guro diflastod y gyfnod cloi Covid yng Nghymru. Wrth i bob amgueddfa ledled y Genedl gau eu drysau yn unol a’r gwaharddiadau yng Ngymru, mae eu timau’n brysur rannu gweithgareddau, gweithdai a digwyddiadau wedi’u cynllunio ar gyfer hanner tymor fel rhan o Ŵyl Amgueddfeydd Cymru, ar-lein.

Wrth siarad am yr Ŵyl, dywedodd Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Llywodraeth Cymru, yr Arglwydd Elis-Thomas, “Rwy’n falch o’r gwytnwch, yr ymrwymiad a’r brwdfrydedd y mae ein hamgueddfeydd yn eu dangos wrth iddynt weithio i sicrhau y gall eu casgliadau a’u gwybodaeth gael eu rhannu er bod eu drysau ar gau yn ystod yr amser heriol hwn. Bydd yr hanner tymor hwn dan waharddiadau yn arbennig o anodd i deuluoedd ac yn unig i lawer. Fel y gwelsom trwy gydol y pandemig hwn, mae diwylliant yn hanfodol wrth gynnal lles, felly rwy’n falch iawn bod ein hamgueddfeydd yn gwneud eu gorau i ddarparu adnoddau a gweithgareddau ar-lein i ddifyrru ac addysgu yn ystod wythnos Gŵyl Amgueddfeydd Cymru.”

Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn ddigwyddiad blynyddol a gyflwynir gan Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru, sef y corff strategol ar gyfer gweithwyr proffesiynol amgueddfeydd ac orielau celf yng Nghymru. Ar hyn o bryd mae’n cynrychioli dros 100 o amgueddfeydd unigryw achrededig Cymru, o’r rhai bach iawn i’n hamgueddfeydd cenedlaethol gwych. Gyda’i gilydd, mae’r casgliadau amhrisiadwy hyn yn adrodd stori Cymru, ac yn adnodd gwerthfawr ar gyfer dysgu, archwilio a gwybodaeth am ein hunaniaeth leol a chenedlaethol, a sut rydym wedi byw yma yng Nghymru ers toriad amser.

Wrth siarad am yr Ŵyl, dywedodd Llywydd Ffederasiwn Amgueddfeydd Cymru, Victoria Rogers, “Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn ffocws i’n hamgueddfeydd rhyfeddol yng Nghymru greu digwyddiadau i rymuso a chysylltu ymhellach â’u cymunedau lleol, ac i gyffroi cenhedlaeth newydd am eu hanes a’u straeon lleol. Eleni, mae hynny’n ymddangos yn bwysicach nag erioed wrth i ni weithio i gefnogi teuluoedd a’r hen ac ifanc fel ei gilydd yn ystod y cyfnod clo.”

O arbrofion cyffrous ac archwiliadau hudolus, gwyddonol i fyd Harry Potter ar Lwyfan Gŵyl ar-lein Amgueddfa Genedlaethol y Glannau fel rhan o Ŵyl Wyddoniaeth Abertawe, i amgueddfa ryngweithiol Amgueddfa yn fy Nghegin Amgueddfa Caerdydd a chyfres sgyrsiau ar-lein Amgueddfa’r Fenni am Drysorau’r Casgliad Brenhinol, mae rhywbeth i ddiddanu pob oed. Mae yna hefyd rai llwybrau cerdded ar thema hanes lleol a threftadaeth i’w lawrlwytho i annog rhywfaint o les awyr agored, a llawn crochan o sesiynau Calan Gaeaf ar-lein i ennyn ysbrydoliaeth ddigonol. Ychwanegwch at hynny ystod o adnoddau i’ch helpu chi i deithio’n ôl i amser y Rhufeiniaid ym Mhrydain ac oes y diwydiannau trwm, yn ogystal ag awgrymiadau da gan guraduron amgueddfeydd ar sut i guradu arddangosfa fach ar hambwrdd, neu greu capsiwl amser i’w gladdu yn yr ardd, ac mae yna ymdeimlad efallai na fydd hanner tymor dan glo yn rhy ddrwg.

Dyma ychydig o’r ffyrdd y mae Amgueddfeydd Cymru yn cyfrannu at ein dyfodol:  

  • • Mae ymweliadau ag amgueddfeydd yng Nghymru yn cyfrannu £ 78.3 miliwn i’n heconomi bob blwyddyn.  
  • • Mae amgueddfeydd yn rhan hanfodol o economi twristiaeth Cymru, yr amcangyfrifir yn 2017 fod â throsiant blynyddol o £ 4.8 biliwn. Ymweld ag atyniadau hanesyddol ac amgueddfeydd sy’n parhau i fod y prif resymau pam mae ymwelwyr yn dewis dod i Gymru.  
  • • Nid yw ein hamgueddfeydd yno i ymwelwyr yn unig. Maent wrth galon eu cymunedau, gan gynnig gweithdai a gweithgareddau sy’n dod a’r henoed – sydd wedi’u hynysu yn aml – mamau ifanc, teuluoedd ac ati gyda’u gilydd. 
  • • Mynychodd 75% o bobl yng Nghymru weithgaredd celfyddydol, diwylliant neu dreftadaeth o leiaf dair gwaith yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Roedd 40% o’r rheini’n ymweliadau ag amgueddfeydd.  
  • • Maent yn cyfrannu at les y Genedl: mae’r rhai sy’n ymweld ag amgueddfa yng Nghymru yn nodi gwelliannau mewn lles rhwng 14% a 28%.  
  • • Mae ein hamgueddfeydd yn ganolfannau dysgu pwysig i’n Plant. Maent yn dysgu am eu treftadaeth a’u lle yn y byd trwy ein casgliadau. Y llynedd fe wnaeth Canolfan yr Aifft yn Abertawe yn unig, ymgysylltu â 3904 o blant ysgol o 130 o ysgolion 
  • • Mae gwirfoddolwyr yn aelodau gwerthfawr iawn o’n timau – yn wir, ni allai’r rhan fwyaf o’n hamgueddfeydd weithredu hebddyn nhw. Mae’r buddion yn gweithio ddwy ffordd: mae ein gwirfoddolwyr yn adrodd ei bod gwirfoddoli mewn amgueddfa yn cefnogi eu lles, yn datblygu sgiliau pwysig a chyflogadwyedd, a gwyddom eu bod yn gwneud cyfraniad economaidd sylweddol, er enghraifft, mae tîm gwirfoddol Amgueddfa Cwm Cynon yn cyfrannu cyfwerth â dros £ 50,000 bob blwyddyn i mewn amser gwirfoddoli. – dim ond un amgueddfa yw honno!

Ariennir Gŵyl Amgueddfeydd Cymru gan Lywodraeth Cymru.

Mae manylion llawn y gweithgareddau yn ystod Gŵyl Amgueddfeydd Cymru ar gael ar wefan yr ŵyl: www.museums.wales  

CarysMair
Author: CarysMair